Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Część I. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ELUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Kościerskiej 1A, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000843527, posiadająca numer NIP: 5890007428, REGON: 002881602, dalej zwana ELUS lub Administratorem
 2. Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: 83-300 Kartuzy ul. Kościerska 1A
 3. W sprawach danych osobowych z ELUS można skontaktować się: listownie na adres: ELUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Kościerskiej 1A z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub przez email: daneosobowe@elus.pl.
 4. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Inspektorem ochrony danych na dane kontaktowe podane w pkt 3 powyżej.
 10. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Administrator może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
 2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
 3. przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
 4. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi.
 5. Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: ELUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Kościerskiej 1A z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub przez email: daneosobowe@elus.pl.
 6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 2. Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 3. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi.
 4. Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: ELUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Kościerskiej 1A z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub przez email: daneosobowe@elus.pl.

Część IV. Klauzula informacyjna w związku z nagrywaniem rozmów na infolinii dla klientów Administratora

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Na obecnym etapie działalności w ocenie Administratora nie sp

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Rozmowy osób dzwoniących na naszą infolinię są nagrywane na podstawie ich zgody. Jeżeli osoba dzwoniąca do Administratora nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy powinna niezwłocznie zakończyć połączenie.

Przechowywanie nagrań rozmów uzasadnione jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, związanych z świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 (f) RODO).

W zależności od sprawy, z którą zwraca się do nas osoba dzwoniąca, jej odpowiednie dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji zamówienia– art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 2. obsługi zwrotów– art. 6 ust. 1 (c) RODO lub art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 3. obsługi reklamacji– art. 6 ust. 1 (c) RODO lub art. 6 ust. 1 (b) RODO.

Poniżej przedstawiamy kategorie danych osobowych, o których podanie możemy poprosić osobę dzwoniącą, w zależności od sprawy, w której się do nas zwraca, wraz z wskazaniem celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:

 1. Imię i nazwisko– w celu realizacji zamówienia – art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 2. Numer telefonu– w celu realizacji zamówienia, gdy dane te są niezbędne np. przy wysyłce poprzez Paczkomaty – art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 3. Adres email– do realizacji zamówienia i wysyłki faktury – art. 6 ust. 1 (a) RODO;
 4. Adres korespondencyjny– w celu realizacji zamówienia – art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 5. Login z platformy Allegro– w celu realizacji zamówienia złożonego poprzez Allegro, np. w celu weryfikacji lub wyszukania odpowiedniego zamówienia – art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 6. Numer konta bankowego– w celu zwrotu środków – art. 6 ust. 1 (b) RODO lub art. 6 ust. 1 (c) RODO
 7. Numer NIP– w celu wystawienia faktury – art. 6 ust. 1 (c) RODO;
 8. Numer PESEL– w celach podatkowych, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów prawa – np. w związku z ciążącym na nas obowiązku wystawienia formularza PIT8C – art. 6 ust. 1 (c) RODO.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, naszym doradcom, firmie obsługującej system IVR,
 • odbiorcom danych, którzy w stosownych przypadkach przetwarzać mogą Twoje dane osobowe we własnym imieniu jako ich niezależny administrator takim jak: firmy transportowe w celu realizacji wysyłki, kancelariom prawnym,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Nagrania przechowywane są przez okres około 6 miesięcy. Nagrania są szyfrowane, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

Okres retencji Twoich danych osobowych przekazanych nam podczas rozmowy telefonicznej zależeć będzie od sprawy, w której się do nas zwróciłeś.

W przypadku realizacji zamówienia, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży towarów a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami.

W przypadku obsługi reklamacji – Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi oraz zakończenia postępowania reklamacyjnego z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących łączących nas stosunków.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Okres przetwarzania danych może zostać odpowiednio przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 2. w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 3. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych w celu, w jakim się do nas zwracasz dzwoniąc na infolinię, jest dobrowolne. Jednak jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli obsłużyć odpowiednio Twojego zamówienia, reklamacji lub zwrotu.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Nie profilujemy Twoich danych osobowych przekazanych nam podczas rozmów telefonicznych.