Facebook Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „ Z ELUSEM ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ ELEKTRYKA”

 Postanowienia Ogólne

 • 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „ Z ELUSEM ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ ELEKTRYKA” zwanym dalej „Konkursem”.
 • 2. Organizatorem Konkursu jest ELUS Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach pod numerem 1a (83-300 Kartuzy), KRS: 0000843527; NIP: 589-000-74-28; REGON: 002881602, zwaną dalej „Organizatorem”.
 • 3. Konkurs jest zorganizowany i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 4. Konkurs rozpoczyna się 7 czerwca 2023 r. i będzie trwał do 14 czerwca 2023 r.
 • 5. Konkurs przeprowadzony zostaje za pośrednictwem Facebooka, przez firmowy profil.
 1. Uczestnicy Konkursu
 • 6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

III. Przystąpienie i zasady Konkursu

 • 7. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, wymieniona w § 6 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”, która dokona wszystkich wymienionych niżej czynności:
  • 1) wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na cele związane z Konkursem, w brzmieniu określonym przez Organizatora,
  • 2) udostępni nasz post na swojej osi czasu,
  • 3) zaobserwuje nasz profil (jeżeli jeszcze tego nie dokonała)
  • 4) zaprosi do zabawy 2 osoby z grona swoich znajomych
 1. Nagrody
 • 8. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody dla Uczestników:
 • Nagroda rzeczowa w postaci bonu do Media Expert o wartości 200 zł brutto.
 • Ponadto dla dwóch oznaczonych osób przez wygranego Uczestnika, nagroda pocieszenia
  w postaci żarówki smart Wifi.
 • 9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę i nie mogą być wymienione na inne.
 • 10. Nagrody – do kwoty nieprzekraczającej 2000 zł – przyznawane w konkursie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, rolnikom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą/przedsiębiorcom, które to nagrody nie będą wydawane w związku z wykonywaniem tej działalności objęte będą zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1. Zasady Przyznawania Nagród w Konkursie
 • 11. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi poprzez losowanie. Zwycięzca musi spełnić wszystkie warunki konkursu z pkt III Regulaminu. Jeżeli nie zostanie spełniony któryś z pkt. Wówczas losowanie zostanie powtórzone.
 • 12. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzcy nastąpi 15.06.2023r.
 • 13. Nagrody zostaną przekazane w terminie do 20.06.2023 r.
 1. Ogłoszenie Wyników i Zasady Wydania Nagród
 • 14. Nagroda zostanie wydana pocztą kurierską na adres zamieszkania Uczestnika lub Uczestnik może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora lub w oddziałach Organizatora (tj. Gdańsk, Kościerzyna, Tczew, Puck, Bydgoszcz).
 • 15. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego.
 • 16. Uczestnik przed odbiorem nagrody musi wysłać skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego. Może dostarczyć też formularz osobiście przy odbiorze nagrody w siedzibie Organizatora.
 • 17. Uczestnik promocji wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Promocji oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

VII. Dane osobowe

 • 18. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Konkursu– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest ELUS Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach pod numerem 1a (83-300 Kartuzy), KRS: 0000843527; NIP: 589-000-74-28; REGON: 002881602, zwaną dalej „Organizatorem”.
 1. Postanowienia Końcowe
 • 19. W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.elus.pl
 • 20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.